Werkwijze

foto Werkwijze

Als architectenbureau zijn wij onafhankelijk van welke aannemer dan ook en vertegenwoordigen wij de opdrachtgever in de processen en fases die hij wenst. “Ontzorgen” van de opdrachtgever, binnen vooraf gestelde kaders, is daarbij uitgangspunt.

Vooraf zullen we met elkaar afspreken voor welk honorarium de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden. Wij werken vaak met vaste prijsafspraken. Het staat een opdrachtgever vrij om na elke fase afscheid te nemen, zonder dat daar kosten voor in rekening worden gebracht. Gesprekken met derden, gemeente, adviseurs en aannemers zijn onderdeel van de werkzaamheden van de architect.

Voorbeeld:

Stappenplan Nieuwbouw Woning Particulier

Aan de hand van het volgende stappenplan krijgt u inzicht in het proces.

Stap 1. Vrijblijvende Intakegesprek

Middels een z.g. “keukentafel” gesprek. Het programma, overige wensen en het budget van de opdrachtgever staan hierbij centraal. Er wordt een eerste aanzet gedaan voor het samenstellen van een programma van eisen. Denk hierbij aan oppervlakten, de functies (ruimten) en relatieschema’s. Aan de hand van foto’s uit boekwerken/tijdschriften wordt op zoek naar de gewenste uitstraling van de woning. Wordt het klassiek of modern? Ook het bouwbudget wordt onderwerp van het gesprek, waarbij wij een indicatie proberen te geven wat haalbaar is voor het beschikbare budget.

Stap 2. Ontwerpfase

Aan de hand van de gegevens uit de intake wordt een aanzet gemaakt voor ontwerp maken. Dit gebeurt middels handmatige schetsen en computer 3D beelden. Het ontwerp bestaat uit gevels, plattegronden en doorsneden. In een paar gesprekken zal het ontwerp verder aangepast en uitgewerkt worden. Aan het eind van de ontwerpfase wordt een aanzet gedaan voor materiaalkeuzes

Stap 3. Aanvraag omgevingsvergunning

Als het ontwerp gereed is start de fase van het aanvragen van de omgevingsvergunning. Om een vergunning aan te vragen dienen er diverse aanvullende tekeningen en rapportages gemaakt te worden. De constructeur komt in deze fase ook in beeld.

Stap 4. Aanbesteding

Als de aanvraag is gedaan kan er bij aannemers een aanvraag worden gedaan om vrijblijvend een offerte uit te brengen. Daarvoor wordt er nog aanvullend tekenwerk verricht en een technische omschrijving gemaakt. Een technische omschrijving beschrijft het bouwwerk, garanties, materialen, voorwaarden, betalingstermijnen etc. etc. Met dit pakket van tekeningen en de technische omschrijving kunnen de aannemers een prijsopgave doen.  In deze fase bepalen we ook met elkaar wat door de aannemer wordt uitgevoerd of welke onderdelen de opdrachtgever zelf gaat verzorgen. Het selecteren van aannemers gebeurt in gezamenlijk overleg.

Stap 5. Selectie aannemer

De offertes worden beoordeeld door de architect en de meest economisch gunstige aanbieding wordt met elkaar bepaald. De aannemingsovereenkomst wordt opgesteld en getekend.

Stap 6. Uitvoering

De uitvoering van de bouw kan starten. In deze fase dienen de toe te passen materialen definitief bepaald te worden. Afhankelijk van de werkwijze van de aannemer verzorgt de architect nog tekenwerk voor de uitvoering en de productie. De architect controleert het tekenwerk van de aannemer en keurt de materialen.

Stap 7. Bouwbegeleiding

De architect heeft de ervaring om de bouw te begeleiden tijdens de bouwperiode. De architect controleert niet alleen de bouw, maar zit bouwvergaderingen voor, maakt verslagen, controleert rekeningen en koppelt terug naar de opdrachtgever e.d.

Stap 8. Oplevering 

Op het tijdstip dat de woning gereed is wordt de woning opgeleverd aan de opdrachtgever. Een tweetal weken daarvoor vindt een vooroplevering plaats. Als de punten die geconstateerd zijn grotendeels zijn verholpen kan de oplevering plaatsvinden. Er wordt een proces verbaal van oplevering opgesteld. Als iedereen zich kan vinden in de oplevering wordt de sleutel overhandigd en is de woning eigendom van de opdrachtgever.